តាហាស - Tahas"> ថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃ - Devotional Delivered into Your HandDelivered into Your Hand

តាហាស - Tahas
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជនTraining and Equipping Christian Leaders

@import((rwml-menu))
Tahas Bible Institute
“ Training and Equipping Christian Leaders ”
ខ្មែរEnglish
វិទ្យាស្ថាន ព្រះគម្ពីរ តាហាស
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជន
ខ្មែរEnglish
តាហាសTahas
ចូលរួមSubscribe
សំបុត្រសារពត៌មានNewsletters
ថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃDevotional
ប្រវត្តវិទ្យាស្ថានHistory
ប្រក្រតិទិនCalendar
ទាក់ទងជាមួយយើងContact
ដៃគូរPartner

Delivered into Your Hand

And the Lord said to Joshua, “Do not fear them, for I have delivered them into your hand; not a man of them shall stand before you.” (Joshua 10:8).

No greater confidence will ever come to you or to any other Christian than the confidence of knowing you are doing God’s will. He will not commission you to do anything without ensuring your success. God assured Joshua that there was no reason to fear as he prepared to battle the Canaanites. God would allow the Israelites to fight the battle, but the outcome was settled before they ever picked up their weapons. What confidence this gave them as they fought! Even though their enemies fought relentlessly, Joshua’s army was certain of eventual victory.

God does not promise you victory in every task you devise, but He does promise that you will be successful whenever you follow His will (Deut. 28:7, 25).

Does it appear that people are keeping you from obeying God’s will? Rest assured that God will not allow anyone or anything to prevent His children from accomplishing His purposes.

Be careful to evaluate success in the way that God does. Perhaps He is working to produce His peace in your heart as you face troubling times. Perhaps He is working to develop a forgiving spirit in you when others mistreat you. Perhaps He is working to eliminate a particular sin in your life. If you accept the world’s understanding of victory, you may feel defeated. If you look to see what God is accomplishing through your situation, you will find that He is succeeding. When you face opposition but know you are doing what God has asked, have confidence that He will accomplish everything that He desires.

KHMER VERSION សូមចុចសម្រាប់ភាសាខ្មែរ

Delivered into Your Hand

And the Lord said to Joshua, “Do not fear them, for I have delivered them into your hand; not a man of them shall stand before you.” (Joshua 10:8).

No greater confidence will ever come to you or to any other Christian than the confidence of knowing you are doing God’s will. He will not commission you to do anything without ensuring your success. God assured Joshua that there was no reason to fear as he prepared to battle the Canaanites. God would allow the Israelites to fight the battle, but the outcome was settled before they ever picked up their weapons. What confidence this gave them as they fought! Even though their enemies fought relentlessly, Joshua’s army was certain of eventual victory.

God does not promise you victory in every task you devise, but He does promise that you will be successful whenever you follow His will (Deut. 28:7, 25).

Does it appear that people are keeping you from obeying God’s will? Rest assured that God will not allow anyone or anything to prevent His children from accomplishing His purposes.

Be careful to evaluate success in the way that God does. Perhaps He is working to produce His peace in your heart as you face troubling times. Perhaps He is working to develop a forgiving spirit in you when others mistreat you. Perhaps He is working to eliminate a particular sin in your life. If you accept the world’s understanding of victory, you may feel defeated. If you look to see what God is accomplishing through your situation, you will find that He is succeeding. When you face opposition but know you are doing what God has asked, have confidence that He will accomplish everything that He desires.

KHMER VERSION សូមចុចសម្រាប់ភាសាខ្មែរ

ខ្ញ ឯម-សុខ បើលោកអ្នក បងប្អូនចង់ទាក់ទងមកខ្ញផ្ទាល់ -
សូមផ្ញើរតាមសារអេឡិចត្រូនិច : mail2ems@yahoo.ca
តាមទូរស័ព្ទលេខ :  ០២៦ ៦៣៩-៣៩៦៤ ឬលេខផ្ទាល់ខ្លួន ០១២ ៤៥៦-៤២២

អាសយដ្ឋាន : ភូមិត្រពាំងចឹកសា សង្កាត់កំពុងឆ្នាំង ក្រុងកំពុងឆ្នាំង ខេត្តកំពុងឆ្នាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Stacks Image p6_n8

Contact Info:
Sok Em’s Email: mail2ems@yahoo.ca / Ph: (855) 12 456-422
Vern Hyndman:
vern@hyndman.com / Ph: (717) 422-7210
Gwen Reese (CMUPS- Board Chair):
gwenreese@telus.net
Canadian Mission to Unreached Peoples Society
#79-15677 – 28th Ave, Surrey, BC V3Z 0E5
Support for Sok Em - SSEKH-01
Support for TBI and Special Projects - SSEKH-75
(Include the name of the project.)
USA donors who require a tax receipt. Email us for instruction.
Stacks Image p6_n20