តាហាស - Tahas"> ថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃ - Devotional ​A Loyal Heart​A Loyal Heart

តាហាស - Tahas
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជនTraining and Equipping Christian Leaders

@import((rwml-menu))
Tahas Bible Institute
“ Training and Equipping Christian Leaders ”
ខ្មែរEnglish
វិទ្យាស្ថាន ព្រះគម្ពីរ តាហាស
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជន
ខ្មែរEnglish
តាហាសTahas
ចូលរួមSubscribe
សំបុត្រសារពត៌មានNewsletters
ថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃDevotional
ប្រវត្តវិទ្យាស្ថានHistory
ប្រក្រតិទិនCalendar
ទាក់ទងជាមួយយើងContact
ដៃគូរPartner

​A Loyal Heart


For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. (2 Chronicles 16:9).

If your heart is loyal to God, you do not have to look for Him; He is already looking for you! God told King Asa that He continuously watches for those who are steadfast in their commitment to Him. When He finds them, He makes His presence powerfully evident to them. King Asa had experienced God’s awesome power when he faced a menacing army from Ethiopia (2 Chron. 14:9). God gave Asa victory, despite the overwhelming odds he faced. In spite of this miracle, the next time Asa faced an enemy he failed to trust God. Even though the army Asa faced was smaller than the one God had previously defeated, Asa’s faith in God faltered. God encouraged Asa to take courage in knowing that God never rests or sleeps. He is never distracted, but diligently seeks individuals whose hearts are completely committed to Him.

Life’s challenges sometimes seem impossible. Do you feel you are too weak to fight the battle? Don’t give up! Keep your heart loyal to God, for He constantly watches over you, and He desires to demonstrate His strength in your life. God is willing and just as capable of giving you victory in your current challenge as He was with those in times past. The question is not whether God is looking for His people, but whether His people are seeking Him. Take comfort in God’s promise that He watches over you and He wants to give you victory.

KHMER VERSION សូមចុចសម្រាប់ភាសាខ្មែរ

​A Loyal Heart


For the eyes of the Lord run to and fro throughout the whole earth, to show Himself strong on behalf of those whose heart is loyal to Him. (2 Chronicles 16:9).

If your heart is loyal to God, you do not have to look for Him; He is already looking for you! God told King Asa that He continuously watches for those who are steadfast in their commitment to Him. When He finds them, He makes His presence powerfully evident to them. King Asa had experienced God’s awesome power when he faced a menacing army from Ethiopia (2 Chron. 14:9). God gave Asa victory, despite the overwhelming odds he faced. In spite of this miracle, the next time Asa faced an enemy he failed to trust God. Even though the army Asa faced was smaller than the one God had previously defeated, Asa’s faith in God faltered. God encouraged Asa to take courage in knowing that God never rests or sleeps. He is never distracted, but diligently seeks individuals whose hearts are completely committed to Him.

Life’s challenges sometimes seem impossible. Do you feel you are too weak to fight the battle? Don’t give up! Keep your heart loyal to God, for He constantly watches over you, and He desires to demonstrate His strength in your life. God is willing and just as capable of giving you victory in your current challenge as He was with those in times past. The question is not whether God is looking for His people, but whether His people are seeking Him. Take comfort in God’s promise that He watches over you and He wants to give you victory.

KHMER VERSION សូមចុចសម្រាប់ភាសាខ្មែរ

ខ្ញ ឯម-សុខ បើលោកអ្នក បងប្អូនចង់ទាក់ទងមកខ្ញផ្ទាល់ -
សូមផ្ញើរតាមសារអេឡិចត្រូនិច : mail2ems@yahoo.ca
តាមទូរស័ព្ទលេខ :  ០២៦ ៦៣៩-៣៩៦៤ ឬលេខផ្ទាល់ខ្លួន ០១២ ៤៥៦-៤២២

អាសយដ្ឋាន : ភូមិត្រពាំងចឹកសា សង្កាត់កំពុងឆ្នាំង ក្រុងកំពុងឆ្នាំង ខេត្តកំពុងឆ្នាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Stacks Image p6_n8

Contact Info:
Sok Em’s Email: mail2ems@yahoo.ca / Ph: (855) 12 456-422
Vern Hyndman:
vern@hyndman.com / Ph: (717) 422-7210
Gwen Reese (CMUPS- Board Chair):
gwenreese@telus.net
Canadian Mission to Unreached Peoples Society
#79-15677 – 28th Ave, Surrey, BC V3Z 0E5
Support for Sok Em - SSEKH-01
Support for TBI and Special Projects - SSEKH-75
(Include the name of the project.)
USA donors who require a tax receipt. Email us for instruction.
Stacks Image p6_n20