តាហាស - Tahas"> ថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃ - Devotional Jesus Is Your Door Jesus Is Your Door

តាហាស - Tahas
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជនTraining and Equipping Christian Leaders

@import((rwml-menu))
Tahas Bible Institute
“ Training and Equipping Christian Leaders ”
ខ្មែរEnglish
វិទ្យាស្ថាន ព្រះគម្ពីរ តាហាស
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជន
ខ្មែរEnglish
តាហាសTahas
ចូលរួមSubscribe
សំបុត្រសារពត៌មានNewsletters
ថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃDevotional
ប្រវត្តវិទ្យាស្ថានHistory
ប្រក្រតិទិនCalendar
ទាក់ទងជាមួយយើងContact
ដៃគូរPartner

Jesus Is Your Door

Jesus Is Your Door

  • Jesus is your doorI am the door. If anyone enters by Me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. ” (John 10:9).

As Christians, we talk about God “opening doors” to us as a means of His revealing His will. What we are asking God to do is engineer our circumstances to match what we think would be best. The problem is that we misunderstand what the door is. Jesus said He is the door. Circumstances are irrelevant, for no one can shut the door that Jesus opens (Rev. 3:8). If you have substituted activity for your relationship with Christ, then circumstances can disrupt your activity. When the activity is hindered, you may assume the door has been closed. Yet, if Christ is the door in your life, He will guide you into every experience of Him that He wants, and there will be nothing that people can do to stop Him.
When Paul and Silas were thrown into prison at Philippi, it appeared that the door to their ministry in Greece had been violently and firmly closed (Acts 16:22-24). The reality of their situation, however, was that their Lord had opened a door of ministry to a previously unreached group of men in prison. The Philippian jailer and his household would become a significant nucleus of the new church in Philippi. From a human perspective, a door had been closed; from God’s perspective, Paul and Silas continued to minister exactly where God wanted them to.
When people oppose us, we may try to take matters into our own hands to accomplish what we think God wants. This reveals that we do not really believe Jesus is the door for our lives. If we did, we would be assured that through Christ we have access to everything He wants to do in and through us.

Jesus Is Your Door

Jesus Is Your Door

  • Jesus is your doorI am the door. If anyone enters by Me, he will be saved, and will go in and out and find pasture. ” (John 10:9).

As Christians, we talk about God “opening doors” to us as a means of His revealing His will. What we are asking God to do is engineer our circumstances to match what we think would be best. The problem is that we misunderstand what the door is. Jesus said He is the door. Circumstances are irrelevant, for no one can shut the door that Jesus opens (Rev. 3:8). If you have substituted activity for your relationship with Christ, then circumstances can disrupt your activity. When the activity is hindered, you may assume the door has been closed. Yet, if Christ is the door in your life, He will guide you into every experience of Him that He wants, and there will be nothing that people can do to stop Him.
When Paul and Silas were thrown into prison at Philippi, it appeared that the door to their ministry in Greece had been violently and firmly closed (Acts 16:22-24). The reality of their situation, however, was that their Lord had opened a door of ministry to a previously unreached group of men in prison. The Philippian jailer and his household would become a significant nucleus of the new church in Philippi. From a human perspective, a door had been closed; from God’s perspective, Paul and Silas continued to minister exactly where God wanted them to.
When people oppose us, we may try to take matters into our own hands to accomplish what we think God wants. This reveals that we do not really believe Jesus is the door for our lives. If we did, we would be assured that through Christ we have access to everything He wants to do in and through us.

ខ្ញ ឯម-សុខ បើលោកអ្នក បងប្អូនចង់ទាក់ទងមកខ្ញផ្ទាល់ -
សូមផ្ញើរតាមសារអេឡិចត្រូនិច : mail2ems@yahoo.ca
តាមទូរស័ព្ទលេខ :  ០២៦ ៦៣៩-៣៩៦៤ ឬលេខផ្ទាល់ខ្លួន ០១២ ៤៥៦-៤២២

អាសយដ្ឋាន : ភូមិត្រពាំងចឹកសា សង្កាត់កំពុងឆ្នាំង ក្រុងកំពុងឆ្នាំង ខេត្តកំពុងឆ្នាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Stacks Image p6_n8

Contact Info:
Sok Em’s Email: mail2ems@yahoo.ca / Ph: (855) 12 456-422
Vern Hyndman:
vern@hyndman.com / Ph: (717) 422-7210
Gwen Reese (CMUPS- Board Chair):
gwenreese@telus.net
Canadian Mission to Unreached Peoples Society
#79-15677 – 28th Ave, Surrey, BC V3Z 0E5
Support for Sok Em - SSEKH-01
Support for TBI and Special Projects - SSEKH-75
(Include the name of the project.)
USA donors who require a tax receipt. Email us for instruction.
Stacks Image p6_n20