តាហាស - Tahas
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជនTraining and Equipping Christian Leaders

@import((rwml-menu))
Tahas Bible Institute
“ Training and Equipping Christian Leaders ”
ខ្មែរEnglish
Stacks Image p17_n39
ខ្មែរEnglish
តាហាសTahas
ចូលរួមSubscribe
សំបុត្រសារពត៌មានNewsletters
ថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃDevotional
ប្រវត្តវិទ្យាស្ថានHistory
ប្រក្រតិទិនCalendar
ទាក់ទងជាមួយយើងContact
ដៃគូរPartner

I Press Toward the Mark for the Prize of the High Calling of God

I press toward the mark for the prize of the high calling of God

This one thing I do, forgetting those things which are behind, … I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. —PHI. 3:13, 14.

Father, I will that they … whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me. (John 17:24) I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. (II Tim. 1:12) He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. (Phi. 1:6)

Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible. (I Cor. 9:24, 25) Let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus. (Heb. 12:1, 2)I Press Toward the Mark for the Prize of the High Calling of God

I press toward the mark for the prize of the high calling of God

This one thing I do, forgetting those things which are behind, … I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus. —PHI. 3:13, 14.

Father, I will that they … whom thou hast given me, be with me where I am; that they may behold my glory, which thou hast given me. (John 17:24) I know whom I have believed, and am persuaded that he is able to keep that which I have committed unto him against that day. (II Tim. 1:12) He which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. (Phi. 1:6)

Know ye not that they which run in a race run all, but one receiveth the prize? So run, that ye may obtain. And every man that striveth for the mastery is temperate in all things. Now they do it to obtain a corruptible crown; but we an incorruptible. (I Cor. 9:24, 25) Let us lay aside every weight, and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus. (Heb. 12:1, 2)ខ្ញ ឯម-សុខ បើលោកអ្នក បងប្អូនចង់ទាក់ទងមកខ្ញផ្ទាល់ -
សូមផ្ញើរតាមសារអេឡិចត្រូនិច : mail2ems@yahoo.ca
តាមទូរស័ព្ទលេខ :  ០២៦ ៦៣៩-៣៩៦៤ ឬលេខផ្ទាល់ខ្លួន ០១២ ៤៥៦-៤២២

អាសយដ្ឋាន : ភូមិត្រពាំងចឹកសា សង្កាត់កំពុងឆ្នាំង ក្រុងកំពុងឆ្នាំង ខេត្តកំពុងឆ្នាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Stacks Image p6_n8

Contact Info:
Sok Em’s Email: mail2ems@yahoo.ca / Ph: (855) 12 456-422
Allan Hyndman:
awhyndman@cogeco.ca / Ph: (905) 735-6540
Gwen Reese (CMUPS- Board Chair):
gwenreese@telus.net
Canadian Mission to Unreached Peoples Society
35669 Hawksview Place, Abbotsford, BC V3G 2Y1
Support for Sok Em - SSEKH-01
Support for TBI and Special Projects - SSEKH-75
(Include the name of the project.)
USA donors who require a tax receipt. Email us for instruction.
Stacks Image p6_n20