តាហាស - Tahas"> ថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃ - Devotional ខ្ញុំ​ខំ​មមុល​ឈោង​ទៅ​ឯ​សេចក្តី​ខាង​មុខ​ទៀត ទាំង​រត់​ដំរង់​ទៅ​ឯ​ទី!ខ្ញុំ​ខំ​មមុល​ឈោង​ទៅ​ឯ​សេចក្តី​ខាង​មុខ​ទៀត ទាំង​រត់​ដំរង់​ទៅ​ឯ​ទី!

តាហាស - Tahas
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជនTraining and Equipping Christian Leaders

@import((rwml-menu))
Tahas Bible Institute
“ Training and Equipping Christian Leaders ”
ខ្មែរEnglish
វិទ្យាស្ថាន ព្រះគម្ពីរ តាហាស
ហ្វឹកហ្វឺន និងបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកដឹកនាំគ្រិស្តជន
ខ្មែរEnglish
តាហាសTahas
ចូលរួមSubscribe
សំបុត្រសារពត៌មានNewsletters
ថ្វាយបង្គំព្រះប្រចាំថ្ងៃDevotional
ប្រវត្តវិទ្យាស្ថានHistory
ប្រក្រតិទិនCalendar
ទាក់ទងជាមួយយើងContact
ដៃគូរPartner

ខ្ញុំ​ខំ​មមុល​ឈោង​ទៅ​ឯ​សេចក្តី​ខាង​មុខ​ទៀត ទាំង​រត់​ដំរង់​ទៅ​ឯ​ទី!

«១៣បងប្អូនអើយ ខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេ តែមានសេចក្តីនេះ១ គឺថា ខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយ ក៏ខំមមុលឈោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀត ១៤ទាំងរត់ដំរង់ទៅឯទី ដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការ‌ងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះ ក្នុងព្រះ‌គ្រីស្ទយេស៊ូវ » —ភីលីព ៣:១៣,១៤។

ឱព្រះ‌វរ‌បិតាអើយ ឯពួកអ្នកដែលទ្រង់ប្រទានមកទូល‌បង្គំ នោះទូល‌បង្គំចង់ឲ្យគេនៅជាមួយនឹងទូល‌បង្គំ ក្នុងកន្លែងដែលទូល‌បង្គំនៅដែរ ដើម្បីឲ្យបានឃើញសិរី‌ល្អ ដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូល‌បង្គំ ដ្បិតទ្រង់បានស្រឡាញ់ទូល‌បង្គំ តាំងតែពីមុនកំណើតលោកីយ៍រៀងមក (យ៉ូហាន ១៧:២៤)។ ខ្ញុំអរព្រះ‌គុណដល់ព្រះ ដែលទ្រង់ចំរើនកំឡាំងដល់ខ្ញុំ គឺជាព្រះ‌គ្រីស្ទយេស៊ូវ ជាព្រះ‌អម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា ពីព្រោះទ្រង់បានរាប់ខ្ញុំទុកជាស្មោះ‌ត្រង់ ទាំងតាំងខ្ញុំឲ្យមានការ‌ងារ (២ ធីម៉ូថេ ១:១២)។ ខ្ញុំជឿសេចក្តីនេះជាយ៉ាងជាក់ថា ព្រះ‌អង្គដែលទ្រង់បានចាប់តាំងធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នា ទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពេញខ្នាតឡើង ទាល់តែដល់ថ្ងៃនៃព្រះ‌យេស៊ូវគ្រីស្ទ (ភីលីព ១:៦)។

២៤តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអី ថាពួកអ្នកដែលរត់នៅទីប្រណាំង គេរត់ទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្តែ មានតែ១ទេដែលបានរង្វាន់ ដូច្នេះ ចូររត់បែបឲ្យបានរង្វាន់ចុះ ២៥ហើយអស់អ្នកដែលត‌យុទ្ធគ្នា គេខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ជំពូក គឺធ្វើដូច្នោះ ដើម្បីឲ្យបានតែភួងជ័យដែលត្រូវពុក‌រលួយ តែយើងរាល់គ្នាវិញ គឺឲ្យបានមកុដ១ ដែលមិនចេះពុក‌រលួយឡើយ (១កូរិនថូស ៩:២៤,២៥)។ ១ដូច្នេះ ដែលមានស្មរបន្ទាល់១ហ្វូងធំម៉្លេះ នៅព័ទ្ធជុំ‌វិញយើង នោះត្រូវឲ្យយើងចោលអស់ទាំងបន្ទុក និងអំពើបាប ដែលរុំយើងជុំ‌វិញជាងាយម៉្លេះនោះចេញ ហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំង ដែលនៅមុខយើង ដោយអំណត់ ២ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះ‌យេស៊ូវដ៏ជាមេផ្តើម ហើយជាមេសំរេចសេចក្ដីជំនឿរបស់យើង ដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅឈើឆ្កាង ទាំងមើល‌ងាយចំពោះសេចក្ដីអាម៉ាស់ខ្មាសនោះ ឲ្យតែបានសេចក្ដីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់ រួចទ្រង់ក៏គង់ខាងស្តាំបល្ល័ង្កនៃព្រះ (ហេព្រើរ ១២:១,២)។ខ្ញុំ​ខំ​មមុល​ឈោង​ទៅ​ឯ​សេចក្តី​ខាង​មុខ​ទៀត ទាំង​រត់​ដំរង់​ទៅ​ឯ​ទី!

«១៣បងប្អូនអើយ ខ្ញុំមិនរាប់ថាខ្លួនខ្ញុំចាប់បានហើយនោះទេ តែមានសេចក្តីនេះ១ គឺថា ខ្ញុំភ្លេចសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលកន្លងទៅហើយ ក៏ខំមមុលឈោងទៅឯសេចក្តីខាងមុខទៀត ១៤ទាំងរត់ដំរង់ទៅឯទី ដើម្បីឲ្យបានរង្វាន់នៃការ‌ងារដ៏ខ្ពស់របស់ព្រះ ក្នុងព្រះ‌គ្រីស្ទយេស៊ូវ » —ភីលីព ៣:១៣,១៤។

ឱព្រះ‌វរ‌បិតាអើយ ឯពួកអ្នកដែលទ្រង់ប្រទានមកទូល‌បង្គំ នោះទូល‌បង្គំចង់ឲ្យគេនៅជាមួយនឹងទូល‌បង្គំ ក្នុងកន្លែងដែលទូល‌បង្គំនៅដែរ ដើម្បីឲ្យបានឃើញសិរី‌ល្អ ដែលទ្រង់បានប្រទានមកទូល‌បង្គំ ដ្បិតទ្រង់បានស្រឡាញ់ទូល‌បង្គំ តាំងតែពីមុនកំណើតលោកីយ៍រៀងមក (យ៉ូហាន ១៧:២៤)។ ខ្ញុំអរព្រះ‌គុណដល់ព្រះ ដែលទ្រង់ចំរើនកំឡាំងដល់ខ្ញុំ គឺជាព្រះ‌គ្រីស្ទយេស៊ូវ ជាព្រះ‌អម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នា ពីព្រោះទ្រង់បានរាប់ខ្ញុំទុកជាស្មោះ‌ត្រង់ ទាំងតាំងខ្ញុំឲ្យមានការ‌ងារ (២ ធីម៉ូថេ ១:១២)។ ខ្ញុំជឿសេចក្តីនេះជាយ៉ាងជាក់ថា ព្រះ‌អង្គដែលទ្រង់បានចាប់តាំងធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នា ទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យកាន់តែពេញខ្នាតឡើង ទាល់តែដល់ថ្ងៃនៃព្រះ‌យេស៊ូវគ្រីស្ទ (ភីលីព ១:៦)។

២៤តើអ្នករាល់គ្នាមិនដឹងទេឬអី ថាពួកអ្នកដែលរត់នៅទីប្រណាំង គេរត់ទាំងអស់គ្នា ប៉ុន្តែ មានតែ១ទេដែលបានរង្វាន់ ដូច្នេះ ចូររត់បែបឲ្យបានរង្វាន់ចុះ ២៥ហើយអស់អ្នកដែលត‌យុទ្ធគ្នា គេខំអត់សង្កត់ចិត្តគ្រប់ជំពូក គឺធ្វើដូច្នោះ ដើម្បីឲ្យបានតែភួងជ័យដែលត្រូវពុក‌រលួយ តែយើងរាល់គ្នាវិញ គឺឲ្យបានមកុដ១ ដែលមិនចេះពុក‌រលួយឡើយ (១កូរិនថូស ៩:២៤,២៥)។ ១ដូច្នេះ ដែលមានស្មរបន្ទាល់១ហ្វូងធំម៉្លេះ នៅព័ទ្ធជុំ‌វិញយើង នោះត្រូវឲ្យយើងចោលអស់ទាំងបន្ទុក និងអំពើបាប ដែលរុំយើងជុំ‌វិញជាងាយម៉្លេះនោះចេញ ហើយត្រូវរត់ក្នុងទីប្រណាំង ដែលនៅមុខយើង ដោយអំណត់ ២ទាំងរំពឹងមើលដល់ព្រះ‌យេស៊ូវដ៏ជាមេផ្តើម ហើយជាមេសំរេចសេចក្ដីជំនឿរបស់យើង ដែលទ្រង់បានរងទ្រាំនៅឈើឆ្កាង ទាំងមើល‌ងាយចំពោះសេចក្ដីអាម៉ាស់ខ្មាសនោះ ឲ្យតែបានសេចក្ដីអំណរដែលនៅចំពោះទ្រង់ រួចទ្រង់ក៏គង់ខាងស្តាំបល្ល័ង្កនៃព្រះ (ហេព្រើរ ១២:១,២)។ខ្ញ ឯម-សុខ បើលោកអ្នក បងប្អូនចង់ទាក់ទងមកខ្ញផ្ទាល់ -
សូមផ្ញើរតាមសារអេឡិចត្រូនិច : mail2ems@yahoo.ca
តាមទូរស័ព្ទលេខ :  ០២៦ ៦៣៩-៣៩៦៤ ឬលេខផ្ទាល់ខ្លួន ០១២ ៤៥៦-៤២២

អាសយដ្ឋាន : ភូមិត្រពាំងចឹកសា សង្កាត់កំពុងឆ្នាំង ក្រុងកំពុងឆ្នាំង ខេត្តកំពុងឆ្នាំង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា
Stacks Image p6_n8

Contact Info:
Sok Em’s Email: mail2ems@yahoo.ca / Ph: (855) 12 456-422
Vern Hyndman:
vern@hyndman.com / Ph: (717) 422-7210
Gwen Reese (CMUPS- Board Chair):
gwenreese@telus.net
Canadian Mission to Unreached Peoples Society
#79-15677 – 28th Ave, Surrey, BC V3Z 0E5
Support for Sok Em - SSEKH-01
Support for TBI and Special Projects - SSEKH-75
(Include the name of the project.)
USA donors who require a tax receipt. Email us for instruction.
Stacks Image p6_n20